Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI
Ledningscentralen Energiknuten
Foto: Rainer Weich

KLIMAT OCH ENERGI

Landskrona har genom åren haft ett aktivt arbete med att minska klimatutsläppen även om det inte skett i ett samlat grepp. Åtgärder inom områdena transporter, byggnader och upphandling har sannolikt störst möjlighet att ge effekt på klimatutsläppen för kommunens del.
Energiproduktionen av varmvatten och el i kraftvärmeverket är idag nästan fossilfri och kommunen upphandlar vindkraftsel. Fjärrvärmenätet är under ständig utbyggnad och bostäder och industrilokaler ansluts kontinuerligt.

Energieffektiviseringsåtgärder har genomförts på flertalet byggnader. Bland annat fjärrstyrs energiförbrukningen och i lokaler som främst används dagtid går temperaturen ner nattetid för att spara energi. Badhuset och ishallen är anläggningar där flera åtgärder genomförts för att minska energiförbrukningen. Dessa anläggningar var tidigare mer säsongsbundna men är numer öppna större delen av året vilket leder till ökad energiförbrukning. De energibesparande åtgärderna har dock medfört att energiförbrukningen inte har ökat trots längre öppettider.

Delområden

Energiproduktion

DelområdeSE.1.1 Landskrona stad upphandlar endast vindkraftel. För den interna el- och varmvattenproduktionen står Landskrona energi. El och varmvatten produceras till största del i kraftvärmeverket Energiknuten.
Bränslet i produktionen består till 85 % av PTP, det vill säga plast, trä och papper och till 15 % av skogsflis.
Trend:  0 av 3 indikatorer har en positiv trend

Delmål

CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet

DelmålSE.1.3
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.1
Uppdaterad: 2019-04-04