Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING- LUFT

MILJÖÖVERVAKNING- LUFT

Kontinuerliga mätningar av SO2, NO2 och ozon görs med DOAS-teknikm (OPSIS). Förutom dessa mätningar görs mätningar inom Urban-nätverket. Dessutom mäts temperatur, vindriktning och vindhastighet på taket till mottagarenheterna.
Svaveldioxid uppkommer då svavel, i främst petroleumbränslen, reagerar med luftens syre vid förbränning. Svaveldioxidhalterna i atmosfären har idag sitt huvudsakliga ursprung från kontinenten. På en del platser kan lokala källor ha viss betydelse. Idag är det oftast närhet till sjöfart som har störst betydelse för uppmätta halter. Trots att svavelhalterna sjunkit mycket i atmosfären, kan nedfallet av svavel fortfarande vara ett problem för naturen.

Kvävedioxid (NO2) uppkommer i huvudsak genom oxidation av kvävemonoxid (NO), d.v.s. när kvävemonoxid reagerar med marknära ozon. Sammanfattande beteckning för kvävemonoxid och kvävedioxid är kväveoxider (NOx). Den största källan till kväveoxider är vägtrafiken, där kväve-monoxid utgör ca 60 – 90 % av utsläppen. Det mesta av uppmätta kvävedioxidhalter har lokalt ursprung. Dock förekommer det en viss intransport, främst från kontinenten. Halterna har oftast en viss säsongsvariation med högre halter under vintern och lägre under sommaren.

Delmål

OPSIS - SO2, NO2, ozon

DelmålSE.2.1 Kontinuerliga mätningar av SO2, NO2 och ozon görs med DOAS-teknik. DOAS-utrustningen (OPSIS) är placerad ovan tak i de centrala delarna av Landskrona. Mätningen görs med 2 mätsträckor.
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Gaturummet - PM10, VOC

DelmålSE.2.2

Luftburna partiklar uppkommer dels vid naturliga processer och dels via mänsklig aktivitet. En stor källa i stadsmiljön är trafiken, en annan källa är luftmassor som innehåller olika mängder partiklar beroende på luftmassans ursprung.

Bensen, toluen och xylen härstammar från drivmedelshanteringen och/eller direkt från bilarnas avgaser/avdunstning.

Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Nedfall av metaller

DelmålSE.2.4
Trend:  0 av 6 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.2
Uppdaterad: 2019-04-03