Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING- LUFT / Gaturummet - PM10, VOC

Gaturummet - PM10, VOC

Luftburna partiklar uppkommer dels vid naturliga processer och dels via mänsklig aktivitet. En stor källa i stadsmiljön är trafiken, en annan källa är luftmassor som innehåller olika mängder partiklar beroende på luftmassans ursprung. Bensen, toluen och xylen härstammar från drivmedelshanteringen och/eller direkt från bilarnas avgaser/avdunstning.

PM10 mäts i gatrumsmiljö. Jämförs PM10-halterna på Eriksgatan med miljökvalitetsnormerna ligger de på ungefär 40–50 % av normerna och högre än det nationella miljömålet (20 µg/m³). De högsta halterna registrerades under januari-februari troligen till stor del bestod av lokalt emitterade större partiklar (2.5 – 10 µm), t.ex. uppvirvlat vägdamm. Detta mönster återfinns även i mätningar från bl a Malmö, Göteborg och Stockholm. Under 2017 har inga mätningar gjorts för PM2,5 på Polishusets tak.

För bensen är miljökvalitetsnormen 5 µg/m³ som årsmedelvärde. För de övriga kolvätena finns däremot inga rikt- eller gränsvärden. Däremot har Institutet för miljömedicin tagit fram s.k. lågrisknivåer för bensen, toluen och xylen, vilka avser livstidsexponering.

Indikatorer

PM10, årsmedel i gaturummet

IndikatorSE.2.2.1 Miljökvalitetsnorm: årsmedelvärde 40 µg/m3
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 15 µg/m32017

Bensen

IndikatorSE.2.2.2 Miljökvalitetsnorm: årsmedelvärde 5 µg/m3
Senaste värdet: 0,6 µg/m32017
Delmål SE.2.2
Uppdaterad: 2018-04-26