Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING VATTEN / Havet

Havet

Inom Landskronas havsområde varierar vattendjupen från grunda områden ner till några av Öresunds djupaste hålor. Landskrona erbjuder således en mångskiftande havsmiljö. Här utnyttjas havsområdet av yrkessjöfarten, fritidsbåtstrafiken, yrkes- och fritidsfiskare samt för bad och rekreation. Havet tar även emot utsläpp från Landskronas industrier, reningsverk, många diffusa källor samt från vattendragen.

Sedan 1700-talet har kustlinjen och bottnarna förändrats genom utfyllnader och grävningsarbeten, med varierande effekter på djur och växter som följd. Hoten mot havsmiljön är många i dag. Exploateringsplaner hotar grunda havsområden, som utgör barnkammare för flera av våra vanligaste matfiskar. Giftiga planktonalger sprider sig och kan orsaka musselförgiftningar.
Övergödningen (eutrofiering) av kustnära havsområden har bl_a medfört en kraftig produktion av trådformiga alger. När dessa dör och bryts ned på havsbottnen kan syrebrist uppstå. Effekterna av syrebristen kan vara förödande för organismer som inte kan fly från området. Allmänt har man observerat en nedgång av bottenvattnets syrehalter på många ställen i Öresund.

Undersökningar i Landskronas havsområde som har genomförts i kommunens regi, är bl. a. hydrografiska mätningar av temperatur, syre, och salthalt, bottenfaunaabundans, metaller och miljögifter i marina organismer och sediment samt undersökningar av växtplankton.

Under 2016 har man genomfört trålning efter plast i havsområdet utanför ön Ven.

Delmål

Syrehalter utanför Norreborg

DelmålSE.3.2.1 På 30 m djup utanför ön Ven, hänger en märklig anordning strax ovanför havsbottnen. En tyngd förankrar instrument på bottnen och en boj i ytan markerar positionen. För att bättre kunna mäta snabba förändringar i den djupa delen av Landskronas havsområde, placerades under 2012 en CTD-mätsond på havsbottnen utanför ön. Mätsonden registrerar strömmens hastighet och riktning, temperatur, salthalt och syrehalt kontinuerligt, året runt. Mätintervall, en mätning/timme.

Mikroskräp i havet

DelmålSE.3.2.2

En skånsk studie (Länsstyrelsen i Skåne län)

I 2015-års höststudie genomfördes provtagningar av mikroskräp i havsvatten på 16 lokaler utanför Skånes kust, från Helsingborg i nordväst till Bromölla i nordöst. Provtagning utfördes dels med mantatrål och filter med maskvidden 300 µm och dels med vattenprovtagare och filter med maskvidden 10 µm. Generellt sett fastnar mycket mer mikroskräp på filter med maskvidden 10 µm eftersom mindre storlekar kan fångas upp.

Delmål SE.3.2
Uppdaterad: 2018-08-13