Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING VATTEN / Provtagning badvatten

Provtagning badvatten

Kommunen ansvarar för skötsel och tillsyn över kommunens åtta badplatser. Badvattenprover tas under sommarmånaderna. Badplatserna där prover tas är: 1) Borstahusen, Strandbyn, 2) Borstahusen, Piren (cement), 3) Lill-Olas brygga, 4) Ålabodarna norra, 5) Kyrkbacken, 6) Norreborg, från 2018 Bäckviken, 8) Kallbadhuset.

I Landskrona är fem av åtta badplatser klassade som EU-bad, vilket innebär att det genomsnittliga antalet besökare på dessa badstränder överstiger 200 personer per dag under badsäsongen. 2017 var följande badplatser EU-bad: Borstahusen Strandbyn, Borstahusen Piren, Lill-Olas brygga, Ålabodarna norra och Kyrkbacken på Ven. Stränder som klassas som EU-bad omfattas av EG-direktivet med krav på provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen.

Badvattnets kvalitet avgörs framförallt av hur många och vilka typer av bakterier som finns i ett vattenprov.
Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet

Den regniga badsäsongen 2017 återspeglas i ett förhöjd antal prov som var tjänliga med anmärkning respektive otjänliga jämfört med tidigare år.

Indikatorer

Prov tjänliga med anmärkning

IndikatorSE.3.1.1 Andelen badvattenprov som är tjänliga med anmärkning, %.
Senaste värdet: 12 %2018

Otjänliga prov

IndikatorSE.3.1.2 Andelen badvattenprov som är otjänliga, %.
Senaste värdet: 2 %2018
Delmål SE.3.1
Uppdaterad: 2019-02-01