Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING VATTEN / Provtagning badvatten

Provtagning badvatten

Kommunen ansvarar för skötsel och tillsyn över kommunens sju badplatser. Badvattenprover tas under sommarmånaderna. Badplatserna där prover tas är: 1) Borstahusen, Strandbyn, 2) Borstahusen, Piren (cement), 3) Lill-Olas brygga, 4) Ålabodarna norra, 5) Kyrkbacken, 6) Norreborg, 7) Kallbadhuset.
I Landskrona är fem av sju badplatser klassade som EU-bad, vilket innebär att det genomsnittliga antalet besökare på dessa badstränder överstiger 200 personer per dag under badsäsongen. 2017 var följande badplatser EU-bad: Borstahusen Strandbyn, Borstahusen Piren, Lill-Olas brygga, Ålabodarna norra och Kyrkbacken på Ven. Stränder som klassas som EU-bad omfattas av EG-direktivet med krav på provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen.

Badvattnets kvalitet avgörs framförallt av hur många och vilka typer av bakterier som finns i ett vattenprov. Efter bakteriförekomsten klassas ett vattenprov som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Den regniga badsäsongen 2017 återspeglas i ett förhöjd antal prov som var tjänliga med anmärkning respektive otjänliga jämfört med tidigare år.

Indikatorer

Prov tjänliga med anmärkning

IndikatorSE.3.1.1 Andelen badvattenprov som är tjänliga med anmärkning, %.
Senaste värdet: 21 %2017

Otjänliga prov

IndikatorSE.3.1.2 Andelen badvattenprov som är otjänliga, %.
Senaste värdet: 4 %2017
Delmål SE.3.1
Uppdaterad: 2018-05-24