Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING VATTEN / Vattenkontroll i Saxån-Braån

Vattenkontroll i Saxån-Braån

Saxån och Braån flyter ihop vid Häljarp strax innan de mynnar ut i Öresund. Avrinningsområdet berör stora delar av Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalövs kommuner. Som avrinningsområde betecknas ett landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. Det innebär att all nederbörd som faller inom avrinningsområdet rinner ut i havet via enbart ett vattendrag.

Delmål

Näringsämnen

DelmålSE.3.3.1 Halter av kväve och fosfor i vattendragen är indikatorer för näringsstatusen. Dessa näringsämnen spelar en central roll för växtproduktionen i vattendragen och i havet där åvattnet till sist hamnar.
Genom olika åtgärder försöker man att minska vattendragens belastning med näringsämnen. Under nederbördsrika år ökar avrinningen av näringsämnen från åkrarna, främst näringsämnen från lättrörlig konstgödsel.

Klassning av ekologisk staus

DelmålSE.3.3.2 Ett mått på den ekologiska statusen i ett vattendrag är artsammansättningen av bl. a. kiselalgerna och bottenfaunan. Artantalet och artsammansättningen ger en fingervisning om föroreningsgraden i ett vattendrag. En låg föroreningsgrad återspeglas normalt genom ett högt artantal.
Delmål SE.3.3
Uppdaterad: 2018-06-11