Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER

TRANSPORTER

Transportarbetet inom kommunala verksamheter står för en betydande andel av Landskrona stads koldioxidutsläpp. Medan kommunen kan påverka det interna transportarbetet, utgör den närbelägna E6 en ökande källa till koldioxidutsläpp. Övriga transporter av stadens invånare kan i begränsad omfattning påverkas genom olika trafikåtgärder.
Några av de åtgärder som har potential att minska utsläppen är t.ex. att elektrifiera all stadsbusstrafik. Kommunen, tillsammans med Skånetrafiken, ska skapa en fossilfri stadsbusstrafik som endast drivs med grön el. Denna satsning minskar även buller och bidrar till en bättre luftmiljö i tätorten. Till årsskiftet 2018/2019 kommer således all stadsbusstrafik att vara eldriven, detta inkluderar även bussarna som trafikerar Ven.

Kommunen har tagit beslut att staden i första hand ska förtätas i kollektivtrafiknära lägen vilket bidrar till minskade transporter. Det finns också en väl utvecklad infrastruktur med cykelbanor i kommunen. I cykelplanen finns dock områden där gång- och cykelnätet behöver utvecklas för att få fler invånare att välja cykel framför bil.

Det nyöppnade, kommunala tvätteriet hämtar och levererar sin tvätt med hjälp av elcyklar. Det är en satsning som syns utåt mot medborgarna och visar att kommunen vill satsa på miljömässigt hållbara lösningar. Förutom minskade utsläpp bidrar det även till att minska bullerstörningarna i centrum.

I november 2017 togs det beslut om att teknik- och serviceförvaltningen tillsammans med Landskrona Energi ska ta fram en tidplan för att etablera en laddinfrastruktur på Stadshuset, Fäladsgården, Ljuspunkten, Artillerigatan och stadens förråd. Detta innebär en fortsatt satsning mot en batteridriven, fossiloberoende fordonsflotta i kommunen.

Delmål

Utsläpp från kommunens vägtransporter per år, ton koldioxid

DelmålSE.7.1 Koldioxidutsläpp från kommunens transportarbete ska minska. Kommunla fordon ska drivas med el alternativt biogas.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Resor med stadsbussar

DelmålSE.7.3 Andelen invånare som åker kollektivt ska öka.
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Miljöbilar

DelmålSE.7.4 Enligt kommunens miljöpolicy ska personbilar som upphandlas, drivas med el alternativt biogas. Med en förbättrad laddinfrastruktur kommer andelen elbilar att öka. Kommunen upphandlar vindkraftsel, vilket medför en minskad miljöpåverkan vid laddning av elbilar.
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Laddinfrastruktur

DelmålSE.7.5 Olika aktörer bygger upp en publik laddinfrastruktur i Landskrona. Bidrag genom Klimaklivet utnyttjas i varierande utsträckning. Kommunala fordon får en egen laddinfrastruktur som inte är publik.
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Cykelbarometer

DelmålSE.7.6 En cykelbarometer är en cykelräkningsstation som visar hur många cyklister som har passerat barometern, dels per dag men även under året. Syftet är att motivera trafikanter att föredra cykel som transportmedel, framförallt riktar man in sig mot trafikanter som använder bilen i tätorten.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.7
Uppdaterad: 2019-02-01