Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI
Ledningscentralen Energiknuten
Foto: Rainer Weich

KLIMAT OCH ENERGI

Den största miljöpåverkan sker via ökande utsläpp av koldioxid. Halten koldioxid i atmosfären ökar kontinuerligt och har gjort det sedan den industriella revolutionen. Den främsta anledningen till ökningen av koldioxid i atmosfären är att vi förbränner fossila bränslen. Hur påverkar koldioxid miljön? Koldioxid påverkar miljön på två huvusakliga sätt; den ökar den globala temperaturen via växthuseffekten och den försurar våra hav.

Landskrona har genom åren haft ett aktivt arbete med att minska klimatutsläppen. Åtgärder inom områdena transporter, byggnader och upphandling har störst möjlighet att ge effekt på klimatutsläppen för kommunens del. För närvarande genomförs projektet "Klimatsmart stad" som ska reducera koldioxidutsläppen från kommunens förvaltningar och -bolag.

Kommunens energiproduktion av varmvatten och el är idag nästan fossilfri och kommunen upphandlar vindkraftsel. Fjärrvärmenätet är under ständig utbyggnad och bostäder och industrilokaler ansluts kontinuerligt.
Vissa, större kommunala byggnader, har producerats enligt passivhusprincipen. Energieffektiviseringsåtgärder genomförs löpande på kommunala fastigheter. Som exempel fjärrstyrs energiförbrukningen i lokaler som främst används dagtid så att temperaturer sänks nattetid för att spara energi.
Badhuset och ishallen är anläggningar där flera åtgärder genomförts för att minska energiförbrukningen. Dessa anläggningar var tidigare mer säsongsbundna men är numer öppna större delen av året vilket leder till ökad energiförbrukning. De energibesparande åtgärderna har dock medfört att energiförbrukningen inte har ökat trots längre öppettider.

Delområden

Energi

DelområdeSE.2.1 Landskrona stad upphandlar endast vindkraftel. För den interna el- och varmvattenproduktionen står Landskrona energi. El och varmvatten produceras till största del i kraftvärmeverket Energiknuten.
Bränslet i produktionen består till 85 % av PTP, det vill säga plast, trä och papper och till 15 % av skogsflis.

CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet

DelområdeSE.2.2 Den nationella emissionsdatabasen samlar Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar fördelade till läns- och kommunnivå.

Delmål

Klimatsmart stad

DelmålSE.2.3 Staden hade behov av att arbeta med fler åtgärder än de som täcks in under de lokala miljömålen. För att skapa ett samlat grepp om klimatarbetet beslutades därför 2018 en handlingsplan för ”Klimatsmart stad”. Handlingsplanen blev en integrerad del i det kommunala miljömålsarbetet som ska uppdateras under 2022.

Klimatanalys

DelmålSE.2.4 DHI har tagit fram en översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun. Rapporten avser stigande hav, höga flöden, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden.
Huvudområde SE.2
Uppdaterad: 2022-08-29