Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI
Ledningscentralen Energiknuten
Foto: Rainer Weich

KLIMAT OCH ENERGI

Landskrona har genom åren haft ett aktivt arbete med att minska klimatutsläppen. Åtgärder inom områdena transporter, byggnader och upphandling har störst möjlighet att ge effekt på klimatutsläppen för kommunens del. För närvarande genomförs projektet "Klimatsmart stad" som ska reducera koldioxidutsläppen från kommunens förvaltningar och -bolag.
Kommunens energiproduktion av varmvatten och el är idag nästan fossilfri och kommunen upphandlar vindkraftsel. Fjärrvärmenätet är under ständig utbyggnad och bostäder och industrilokaler ansluts kontinuerligt.

Vissa, större kommunala byggnader, har producerats enligt passivhusprincipen. Energieffektiviseringsåtgärder genomförs löpande på kommunala fastigheter. Som exempel fjärrstyrs energiförbrukningen i lokaler som främst används dagtid så att temperaturer sänks nattetid för att spara energi.

Badhuset och ishallen är anläggningar där flera åtgärder genomförts för att minska energiförbrukningen. Dessa anläggningar var tidigare mer säsongsbundna men är numer öppna större delen av året vilket leder till ökad energiförbrukning. De energibesparande åtgärderna har dock medfört att energiförbrukningen inte har ökat trots längre öppettider.

Delområden

Energiproduktion

DelområdeSE.1.1 Landskrona stad upphandlar endast vindkraftel. För den interna el- och varmvattenproduktionen står Landskrona energi. El och varmvatten produceras till största del i kraftvärmeverket Energiknuten.
Bränslet i produktionen består till 85 % av PTP, det vill säga plast, trä och papper och till 15 % av skogsflis.
Huvudområde SE.1
Uppdaterad: 2020-08-05