Miljöbarometern

Startsida / KONSUMTION OCH AVFALL

KONSUMTION OCH AVFALL

Kommunens målsättning är att minska mängden restavfall och öka andelen sorterat avfall för återvinning. Medan storkök inom kommunala verksamheter sedan några år tillbaka samlar in matavfall för kompostering, förekommer det brister i hanteringen av organiskt avfall hos många förvaltningar.

Ansvaret för den kommunövergripande avfallshanteringen ligger hos det kommunala renhållningsbolaget LSR. I den kommunala avfallsplanen definieras riktlinjer för en hållbar avfallshantering. Ett framtida förbud mot avfallsförbränning kommer i hög grad att påverka kommunens avfallshantering.

LSR arbetar bl. a. med införandet av flerfackskärl på de platser i kommunen där det är möjligt med tanke på framkomligheten. Studier har visat att flerfackskärl ökar insamlingsgraden av förpackningar. En ökad sortering i hemmet minskar dessutom transporter från och till återvinningscentralen. Genom en ökad återvinning sparas resurser och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. LSR har ett pilotförsök som pågår i 6 månader där 500 hushåll får testa flerfackskärl på försök. Utfallet ska visa på hur genomförandet i större skala bäst ska gå till.

Delområden

Ekologiska livsmedel och rättvisemärkta produkter

DelområdeSE.6.1 Ett av kommunens miljömål är att att öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala upphandlingen. Även andelen Fairtrade-märkta produkter ska öka, eftersom Landskrona är en Fairtrade-city. På senare år har arbetet med att minska matsvinnet intensifierats.

Plast

DelområdeSE.6.2 Plast i olika former sprids globalt i stor utsträckning på land och i vattenmiljöer. Plaster påverkar fortplantning och överlevnad hos många organismer i alla delar av näringskedjorna. Plaster i vattenmiljöer kan släppa ut och binda stora mängder miljöfarliga ämnen som anrikas i ekosystemen. När plaster faller sönder i miljön, bildas det mikroplaster som kan anrikas i de minsta organismerna.
Huvudområde SE.6
Uppdaterad: 2020-02-07