Miljöbarometern

Startsida / KONSUMTION OCH AVFALL

Markarbeten utgör en stor källa till koldioxidutsläppen.

KONSUMTION OCH AVFALL

I Landkrona stads reviderade miljöarbete prioriteras miljöaspekter vid upphandling av varor och tjänster. Eftersom det pågår ett stort antal upphandlingar, är upphandlingsenhetens personalresurser med rätt miljökompetens otillräckliga.
En ökande konsumtion och resursförbrukning utgör idag en av de största globala hållbarhetsutmaningarna och är en viktig anledning till att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Såväl internationellt som i Sverige råder en allt större medvetenhet om att vi måste minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa som vår konsumtion ger upphov till (se till exempel Agenda 2030 och mål 12). För att främja hållbar konsumtion har städer och kommuner en viktig roll att spela genom att både indirekt och direkt främja och skapa incitament för hållbara konsumtionsmönster och beteenden på lokal nivå, såväl i kommunernas egen verksamhet som bland hushållen och andra aktörer.

Delmål

Avfall

DelmålSE.7.1 Kommunens målsättning är att minska mängden restavfall och öka andelen sorterat avfall för återvinning. Medan storkök inom kommunala verksamheter sedan några år tillbaka samlar in matavfall för kompostering, förekommer det brister i hanteringen av organiskt avfall hos många förvaltningar. För småhusägare kommer nya abonnemang, utöver ett restavfallskärl, även inkludera ett separat kärl för matavfall.

Delområden

Plast

DelområdeSE.7.2 Plast i olika former sprids globalt i stor utsträckning på land och i vattenmiljöer. Plaster påverkar fortplantning och överlevnad hos många organismer i alla delar av näringskedjorna. Plaster i vattenmiljöer kan släppa ut och binda stora mängder miljöfarliga ämnen som anrikas i ekosystemen. När plaster faller sönder i miljön, bildas det mikroplaster som kan anrikas i de minsta organismerna.

Ekologiska livsmedel och rättvisemärkta produkter

DelområdeSE.7.3 Ett av kommunens miljömål har varit att att öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala upphandlingen till 50% fram till 2020. Miljömålet uppnåddes dock inte och efter 2020 bestämdes inget nytt miljömål. Även andelen Fairtrade-märkta produkter ska öka, eftersom Landskrona är en Fairtrade-city. På senare år har arbetet med att minska matsvinnet intensifierats.
Huvudområde SE.7
Uppdaterad: 2022-08-25