Miljöbarometern

Startsida / KONSUMTION OCH AVFALL / Avfall

Återvinningscentralen i Landskrona

Avfall

Kommunens målsättning är att minska mängden restavfall och öka andelen sorterat avfall för återvinning. Medan storkök inom kommunala verksamheter sedan några år tillbaka samlar in matavfall för kompostering, förekommer det brister i hanteringen av organiskt avfall hos många förvaltningar. För småhusägare kommer nya abonnemang, utöver ett restavfallskärl, även inkludera ett separat kärl för matavfall.
Ansvaret för den kommunövergripande avfallshanteringen ligger hos det kommunala renhållningsbolaget LSR. I den kommunala avfallsplanen, som uppdaterades 2021, definieras riktlinjer för en hållbar avfallshantering. Ett framtida förbud mot avfallsförbränning kommer i hög grad att påverka kommunens avfallshantering.

LSR har gjort försök med flerfackskärl på de platser i kommunen där det är möjligt med tanke på framkomligheten. I pilotförsöket, som pågick i 6 månader, fick 500 hushåll testa flerfackskärl. Studier har visat att flerfackskärl ökar insamlingsgraden av förpackningar. En ökad sortering i hemmet minskar dessutom transporter från och till återvinningscentralen. Genom en ökad återvinning sparas resurser och därmed minskade utsläpp av växthusgaser.
Delmål SE.7.1
Uppdaterad: 2022-01-24