Miljöbarometern

Startsida / LANDSKRONA STADS MILJÖARBETE

Stadens systematiska miljöarbete, i enlighet med principerna i miljöledningsstandarden ISO 14001.

LANDSKRONA STADS MILJÖARBETE

Landskrona stad reviderar strukturen och innehållet av sitt miljöarbete som ska gälla 2021-2026. Strukturen består av 3 delar: 1. Miljöpolicy 2. Miljöprogram 3. Åtgärdsprogram

MILJÖPROGRAM
Miljöpolicyn anger miljöarbetets inriktning för stadens förvaltningar och kommunala bolag (kommunkoncernen). Miljöpolicyn utgör grunden för stadens miljöprogram och åtgärdsplaner.

MILJÖPROGRAM
Miljöprogrammet utgör en sammanställning av stadens policys och strategier för miljöarbetet. I miljöprogrammet preciseras även 3 fokusområden för programperioden:

  1. En sund och mer hållbar livsmiljö,
  2. Hänsyn till mark, vatten och livsmiljöer
  3. Minsta möjliga klimatpåverkan

För varje fokusområde definieras en målbild/vision, som beskriver den nivå som kommunen vill uppnå inom under programperioden.

ÅTGÄRDSPROGRAM
Utefter målbilderna skapas åtgärdsprogram som specificerar åtgärder och ansvar.

Åtgärdsområden

Tillgänglihetsredogörelse

ÅtgärdsområdeSE.3.1 Tillgänglighet för landskrona.miljobarometern.se
Landskrona stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur landskrona.miljobarometern.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Delmål

Tillsyn

DelmålSE.3.2

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

https://www.digg.se/tdosanmalan

Kopplingar till omvärlden

DelmålSE.3.3 Kraven från omvärlden påverkar inriktningen och innehållet i Landskrona stads uppdaterade miljöprogram. Miljöarbetet ska beakta globala, regionala som lokala miljömål och strategier. Det finns också ett flertal kommunala planer och policys som fungerar som styrdokument och som ska integreras i miljöarbetet.

En kommunal koldioxidbudget

DelmålSE.3.4 Den globala koldioxidbudgeten är den totala mängden koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner lokalt och redovisas som årliga koldioxidbudgetar som krävs för att uppnå klimatmålet över en definierad tidsperiod.
Huvudområde SE.3
Uppdaterad: 2022-12-05