Miljöbarometern

Startsida / MILJÖ OCH HÄLSA

MILJÖ OCH HÄLSA

Skydd av människors hälsa: Människor ska må bra i Landskrona - om något i omgivningen gör att hälsan på något sätt riskeras kan staden agera genom miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen agerar utifrån miljöbalken, och de hälsorisker vi kan agera gentemot är de som omfattas av reglerna i balken.

Bostads- och kemikalietillsyn samt miljövervakningen är verktyg för att tillgodose miljö- och hälsoaspekter. Flera hälsoenkäter har under årens lopp besvarats av Landskronas invånare.

Resultatet i 2012-års enkät visade att var femte person hade haft en fuktskada i sin bostad. Merparten av de drabbade hade haft tillfälliga problem, men 3 % uppgav att de hade ständigt återkommande fuktskador. Andelen svar som angav problem med fuktskador och mögel låg dock i nivå med tidigare enkäter. Problemen med mögel och fukt drabbade i högre grad personer födda utanför Sverige eller som tjänade mindre än 20 000 kr i månaden. Bland de som angett att de hade ständiga problem med fuktskador var 6 av 13 födda utanför Sverige och merparten (8 av 13) tjänade mindre än 20000 kr per månad. Hälften av de som angett att de känt lukt av mögel eller hade ständiga fuktskador var födda utanför Sverige och 11 av 17 personer som haft synlig mögelväxt hade en inkomst som var mindre än 20 000 kr per månad.
Närmare hälften av de svarande upplevde någon form av besvär med buller, vedeldning eller kyla. Var femte person stördes av buller och lika många klagade över att det var för kallt i sina bostäder. Buller drabbade boende i både småhus och lägenheter, medan kyla angavs mest av boende i hyrda lägenheter.
Frågorna om hälsa visade att 14 % av de svarande rökte tobak och att det var vanligare bland personer med lägre inkomster. Problemen med matförgiftning i hemmet och på restaurang var i nivå med tidigare år och när det gäller restaurangbesök var siffran till och med något lägre. Endast 15 personer uppgav att de hade blivit sjuka efter att ha ätit mat hemma det senaste året och 4,6 % hade blivit sjuka efter ett restaurangbesök.
89 % av de svarande uppgav att de hade bra vattenkvalitet. Knappt 10 % upplevde att vattnet smakade dåligt ibland och 9 % anmärkte att det kunde vara missfärgat ibland. Anmärkningarna kom från främst personer knutna till det kommunala systemet.

Länk till Landskronas hälsoenkät 2012
https://www.landskrona.se/globalassets/kommun--politik/kommun/organistation/forvaltningar/miljoforvaltningen/rapporter/klicka-pa-respektive-sakomrade-for-att-visa-rapporterna/halsoskydd/mil-rapport-2012-16-miljorelaterad-halsoenkat-i-landskrona-2012.pdf

Delområden

Bly i blod hos barn

DelområdeSE.5.1 Mot bakgrund av en relativt stor blybelastning i Landskrona, har Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund sedan 1978 undersökt halten av bly i blod hos barn från Landskrona respektive Trelleborgs kommuner.
Huvudområde SE.5
Uppdaterad: 2022-01-24