Miljöbarometern

Startsida / ÖVERVAKNING AV MILJÖ / Vatten

Vatten

Miljöövervakning i vatten genomförs på kommunens badplatser, i kommunens vattendrag samt inom kommunens havsområde.

I Landskrona finns sju offentliga badplatser, fem på fastlandet och två på Ven. Kommunen ansvarar för skötsel och tillsyn över dessa och det tas badvattenprover under sommaren. Badvattnets kvalitet avgörs framförallt av hur många och vilka bakterier som finns i ett vattenprov.

Vattenkvaliteten i Saxån och Braån har sedan 1970-talet undersökts av Landskrona och andra kommuner som berörs av vattendragen. Som en del av miljökontrollen övervakas halter av kväve och fosfor. Dessvärre hör åarna till Sveriges mest kväve- och fosforbelastade vattendrag, vilket påverkar livet i och kring vattnet på olika sätt. Förändrade artsammansättningar, syrebrist, igenväxning, bekämpningsmedel i vattendraget och vattenuttag för bevattning, utgör några av problemställningarna.

Havsundersökningar i Öresund har genomförts sedan länge. Under många år har man observerat förändringar av livet på havsbottnarna i Öresund. Speciellt på större djup dog stationära, bottenlevande organismer under olika perioder. För att bättre kunna mäta snabba förändringar i den djupa delen av Landskronas havsområde, placerades under 2012 en CTD-mätsond på havsbottnen utanför Ven. Mätsonden registrerar strömmens hastighet och riktning, temperatur, salthalt och syrehalt kontinuerligt, året runt.

Delområden

Provtagning badvatten

DelområdeSE.6.2.1

Kommunen ansvarar för skötsel och tillsyn över kommunens åtta badplatser. Badvattenprover tas under sommarmånaderna. Badplatserna där prover tas är:

  1. Borstahusen, Strandbyn, 2) Borstahusen, Piren (cement), 3) Lill-Olas brygga, 4) Ålabodarna norra,
  2. Kyrkbacken, 6) Norreborg, från 2018 Bäckviken, 8) Kallbadhuset.

Havet

DelområdeSE.6.2.2

Inom Landskronas havsområde varierar vattendjupen från grunda områden ner till några av Öresunds djupaste hålor.
Landskrona erbjuder således en mångskiftande havsmiljö. Här utnyttjas havsområdet av yrkessjöfarten, fritidsbåtstrafiken, yrkes- och fritidsfiskare samt för bad och rekreation.

Havet tar även emot utsläpp från Landskronas industrier, reningsverk, många diffusa källor samt från vattendragen.

Vattenkontroll i Saxån-Braån

DelområdeSE.6.2.3 Saxån och Braån flyter ihop vid Häljarp strax innan de mynnar ut i Öresund. Avrinningsområdet berör stora delar av Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalövs kommuner. Som avrinningsområde betecknas ett landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. Det innebär att all nederbörd som faller inom avrinningsområdet rinner ut i havet via enbart ett vattendrag.

Delmål

Tånghantering

DelmålSE.6.2.4 Enligt ett EU-direktiv ska badstränder hållas rent från alger och sjögräs (släke) som kan bli en sanitär olägenhet. I Landskrona finns det flera badstränder som klassas som EU-bad, vilket ställer krav på en god badvattenkvalitet.
Delområde SE.6.2
Uppdaterad: 2022-06-14