Miljöbarometern

Startsida / NATUR

Foto: Olle Nordell

NATUR

Landskrona kommun utgörs till 70% av jordbruksmark, där den biologiska mångfalden är relativ låg. Desto viktigare är det att bevara och sköta kommunens relativt få naturområden så att den biologiska mångfalden kan bevaras eller utökas. Många av dessa naturområden utnyttjas i stor omfattning för rekreation vilket kan skapa konflikter med naturvårdsintressen, men även kan bidra till, att i större utsträckning kunna skydda och sköta dessa.
Under 2022 ska miljöförvaltningen presentera en uppdaterad naturvårdsplan som består av 2 delar.

  • del 1 värderar kommunens naturområden och redovisar skötselplaner
  • del 2 beskriver de olika naturområdena

Delområden

Landskronas naturreservat

DelområdeSE.4.1 I kommunen finns, i slutet av 2019, 5 statliga och 3 kommunala naturreservat. Flera är under utredning. Kommunens naturvårdsarbete styrs av den kommunala naturvårdsplanen och skötselplaner för naturreservaten.

Inventeringar

DelområdeSE.4.2

Delmål

Invasiva arter

DelmålSE.4.3 Landskrona stad har under 2020 inventerat invasiva främmande arter på de kommunalt ägda markerna. Syftet har varit att identifiera var vi har problemarter för att i nästa steg kunna prioritera våra insatser. En handlingsplan för bekämpning av invasiva arter är under framtagning.
Huvudområde SE.4
Uppdaterad: 2022-08-25