Miljöbarometern

Startsida / NATUR / Invasiva arter

Jättelokan utgör en hälsorisk och är mycket svår att bekämpa

Invasiva arter

Landskrona stad har under 2020 inventerat invasiva främmande arter på de kommunalt ägda markerna. Syftet har varit att identifiera var vi har problemarter för att i nästa steg kunna prioritera våra insatser. En handlingsplan för bekämpning av invasiva arter är under framtagning.
En invasiv främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin (definition enligt Naturvårdsverket). Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 definieras en invasiv främmande art som en främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.

Invasiva arter utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Fler och fler arter visar sig vara problematiska, även om vissa ännu inte kommit upp på EU-förteckningen över främmande invasiva arter. Artdatabanken redogör för flera arter som kan komma att utgöra ett hot, delvis med tanke på ett varmare klimat. Landskrona har under relativt lång tid bekämpat förekomster av jätteloka på egna marker och informerat markägare om kända bestånd inom deras fastigheter. Andra invasiva främmande arter har dock inte beaktats i någon större utsträckning. Kommunen anser att arbetet med invasiva arter kommer att bli nödvändigt att intensifiera de kommande åren varför det finns behov av en inventering och plan för bekämpning. Först då kan arbetet bli långsiktigt och inte bara genomföras med enstaka punktinsatser.

Indikatorer

Inventeringskarta

IndikatorSE.4.3.1
Delmål SE.4.3
Uppdaterad: 2022-01-24